کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘کانادا جای تو نیست’

گفت : “از همون اول که اومدم فهمیدم خوشحال نشدی. خانوم ها اغلب این طوری هستن با دست پس می زنن و با پا پیش می کشن.”

70
برگزیده از صفحه