کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘پدر آن دیگری’

آنها همیشه با خنده به من خنگ می گفتند، من هم طبیعتا فکر می کردم خنگ حرف خوبیست، نمی دانستم مردم به خاطر چیزهای دیگر جز خوشحالی هم می خندند.

7
برگزیده از صفحه