کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘نشر پرسمان’

به سویم آمدی چنان مرا در هم پیچیدی
که فرصت دست و پا زدن را نیز از من گرفتی

-
برگزیده از صفحه