کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘نشر ققنوس’

گفتم: فقط دو تا مشکل وجود دارد. اول اینکه تفاوت هایمان را نمی شناسیم. دوم اینکه زبان همدیگر را خوب بلد نیستیم.

88
برگزیده از صفحه