کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘محمود حسینی زاد’

یعنی آدم نمی میره؟نه. جا خوردم. پس چی؟ آدم می ره.یکباره لحنش شکست. صدایش از دورها آمد: وقتی خسته می شه، می ره.

-
برگزیده از صفحه