کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘مایا آنجلو’

بر این باورم که فرد سایه ها، رویاها، ترس ها و هیولاهای خانه اش را با خود همه جا می برد، حتی زیر پوستش.

-
برگزیده از صفحه