کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘لیلی گلستان’

من شما را دوست دارم. من باید شما را دوست بدارم؛ پس شما را دوست دارم. شما انسان هستید پس من شما را دوست دارم. من همه انسان‌ها را -هرطور که باشند- دوست دارم.

73
برگزیده از صفحه