کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘فيلم’

آدم در عالم خیال بزرگ می شود و از آرمان گذشته اش در می گذرد٬ آرمان گذشته داغان می شود و به صورت غبار درمی آید و اگر زندگی تازه ای نباشد آدم باید آن را با همین غبار مرده باز بسازد.

-
برگزیده از صفحه