کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘فكر كنم باران ديشب مرا شسته، امروز “تو” ام’

قرار روزهای بی قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟
من از جست و جوی زمین خسته‏ ام…

-
برگزیده از صفحه