کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘عطیه راد’

دیگر این جا فرقی نمی کند که موهای جوراب بسته داشته باشد یا پسرانه ی به هم ریخته. ترکه ای باشد یا کمی چاق. سرنوشتی دارد مثل من. زن است و چاره ای جز این ندارد.

53
برگزیده از صفحه