کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘طاهره کوزه گرانی’

مدت ده روز است که منتظرم، زیرا نامه‌ات را ده روز قبل گرفتم و این امیدواری در من پیدا شده که هر روز منتظر باشم.

-
برگزیده از صفحه