کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘شوهر عزیز من’

تکان می خوردی بهت تذکر میداد. اگر هم زمان مناسبی برای تذکر دادن نیود گوشه ای مینوشت “تذکر” و دورش بک گردالی خوشگل میکشید تا یادش بماند قضای تذکر را حتماً به جا بیاورد.

10
برگزیده از صفحه