کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘سیده زهرا حسینی’

نمی‌توانستم از پیش بابا بروم. نمی‌توانستم از او دل بکنم. چهارزانو نشسته، روی سینه‌اش خم شده بودم. سینه‌اش، گلویش، صورتش و پیشانی‌اش را می‌بوسیدم.

-
برگزیده از صفحه