کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘زندگی جدید جناب دایناسور’

اول، مدام به گذشته نگاه نکن. دوم، مراقب خودت باش. سوم، از زندگی‌ات لذت ببر. چهارم، دیگران را دوست داشته باش.

11
برگزیده از صفحه