کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘رک و پوست کنده’

اگر مردان می‎دانستند که دل زنان چه آسان نرم می‎شود، این همه دعوا و طلاق نبود. گاهی یک شاخه گل و از آن مهم‎تر نگاهی یا جمله‎ای به‎موقع می‎تواند کار گردن‎بند گرانبهایی را بکند..

-
برگزیده از صفحه