کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘روی ماه خداوند را ببوس’

من توی سفره خالی شما هستم. توی چروک های صورت عزیز. توی سرفه های مادر بزرگ. توی شیار های پیشونی پدربزرگ. توی ناله های زنی که داره وضع حمل میکنه.

104
برگزیده از صفحه