کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘روانشناسي’

یگانه تصویری است که از انسان وجود دارد و به احتمال تا ابد همین یک تصویر وجود خواهد داشت.

-
برگزیده از صفحه

به نظرم پسرها خیلی احمقن. نمی خوام دوست پسر داشته باشم.

-
برگزیده از صفحه