کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘دوست داشتم كسي جايي منتظرم باشد’

به آدم هایی که زندگی احساسی برایشان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، به گونه ای رشک می برم، آنان شاهان این دنیایند، شاهانی رویین تن.

12
برگزیده از صفحه