کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘داستان’

وقتی که فکر می‌کرده زندگی برای او به بهترین حالتش رسیده است باید از همه‌ی چیزهایی که برای به دست آوردن‌شان جنگیده بود، از همه‌ی چیزهایی که عمیقا دوست ‌داشت ــ زنش، دخترهایش، شغلش، خانه‌اش، موقعیتش ــ دست بردارد.

برگزیده از صفحه

اندوه‌های بزرگ متعلق به روزهای دورند.

-
برگزیده از صفحه