کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘حسن همايون’

پله‌های این آپارتمان به جهانی متروک می‌رسد
کلید می‌اندازم قفل می‌چرخد
به خانه‌ تنها در خویش فرو رفته سلام می‌دهم

9
برگزیده از صفحه