کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘تينوش نظم جو’

زن: شما دیگه در زمان حال برام جالب نبودین. من و تو دیگه زمان حالی با هم نداشتیم. برای تو، زمان حالِ ما، دخترهای جوونِ غریبه بود. برای من، رفتن توی بارها و درباره تو حرف زدن… [مکث]

-
برگزیده از صفحه