کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘تهران در بعد از ظهر’

اشتباه هزارم من این بود که هیچ وقت خودم رو از پنجره پرت نکردم بیرون. هنوز هم دارم اشتباه می کنم که با تو حرف می زنم.

-
برگزیده از صفحه