کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘تقدیم به چند داستان کوتاه’

می دانی که وقتی کلمه ی عشق از دهان تو بیرون می آید، حرمتی دوباره پیدا می کند؟

-
برگزیده از صفحه