کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘تارک دنیا مورد نیاز است’

بعضی از حرف ها ته گلو را می خاراند و تنها راه خلاصی از دست شان به زبان آوردنشان است.

-
برگزیده از صفحه