کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘بهاره رهنما’

ماشین را تقریباً میسابد. گاهی احساس میکنم حتی میخواهد شیشه هایش را لیس بزند، گاهی بلند بلند میگویم: بدبخت! مریض! روانی!..

73
برگزیده از صفحه