کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘برف تا کمر در تاریکی نشسته’

پله‌های این آپارتمان به جهانی متروک می‌رسد
کلید می‌اندازم قفل می‌چرخد
به خانه‌ تنها در خویش فرو رفته سلام می‌دهم

9
برگزیده از صفحه