کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘این مردم نازنین’

شهرت تنهایی را می دزدد.همه جا نگاهت می کنند.همه جا با تو هستند.زیر ذره بین هستی.فقط در خانه می شود تنها بود.

-
برگزیده از صفحه