کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘اِما دُون‌اِهو’

امروز پنج سالم شد. دیشب وقتی تو کمد خوابیدم، چهار سالم بود ولی وقتی تو تاریکی صبح زود از توی رختخواب پا شدم، پنج سالم شد.

-
برگزیده از صفحه