کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘اندازه‌ي ديگري’

احساس می کنم به زودی می میرم. و این احساس چه قدر تسکین ام می دهد.

-
برگزیده از صفحه