کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘آنا گاوالدا’

به آدم هایی که زندگی احساسی برایشان در درجه دوم اهمیت قرار دارد، به گونه ای رشک می برم، آنان شاهان این دنیایند، شاهانی رویین تن.

12
برگزیده از صفحه