کانال کتابخانه ما

اساسنامه

هوالحبیب

ماده ۱ _ کلیات
ماده ۲ _ اهداف
ماده ۳ _ ضوابط

 

با احترام – مژده ذاکرین مدیر مسؤل کتابخانه ی ما

بزودی بند های بیشتری اضافه خواهد شد.