کانال کتابخانه ما

راهنما

جهت مشاهده گذینه ها، همانند شکل زیر، بر روی کتاب مورد نظر رفته و کلیک کنید.

1_

با قرار گرفتن موس بر روی آیکون ها، می توانید از جزئیات این گذینه ها مطلع و با توجه به درخواست خود، یکی از چهار گذینه موجود را انتخاب نمایید.

-گذینه ی اول : مشاهده کاور کتاب

-گذینه ی دوم: مشاهده جزئیات بیشتر

-گذینه ی سوم: سفارش این کتاب (این گذینه هم اکنون فعال نیست)

-گذینه ی چهارم: برای دوستم بفرست

2_