کانال کتابخانه ما
کتاب های ‘هیلا’

اندوه‌های بزرگ متعلق به روزهای دورند.

-
برگزیده از صفحه

از روز اولی که این پسره را دیدم خدا خدا می‌کردم که این قدر که قیافه‌اش نشان می‌دهد، ابله نباشد، ولی می‌بینید که احمقانه‌ترین حرف‌ها را با همین اعتماد به نفس می‌زند

-
برگزیده از صفحه