کانال کتابخانه ما
کتاب های ‘گل آقا’

چرا توی خیابان‌ها زندگی می‌کند؟ اصلاً هیچ‌وقت خانه و سرپناهی به خود دیده؟ سگش چه می‌خورد؟ آیا دوست و کس و کاری دارد؟

-
برگزیده از صفحه