کانال کتابخانه ما
کتاب های ‘نمایشنامه’

فقط دلم‏ می‌خواسته یه فصل سیر کتک‌اش بزنم. تنش می‌خارید… می‌فهمی؟

-
برگزیده از صفحه

بدا به‌ حال‌ اونهایی‌ که‌ توی‌ جنگ‌ان‌! خوشا به‌ حال‌ اونهایی‌ که‌ توی‌ صلح‌ان‌!

-
برگزیده از صفحه

زن: شما دیگه در زمان حال برام جالب نبودین. من و تو دیگه زمان حالی با هم نداشتیم. برای تو، زمان حالِ ما، دخترهای جوونِ غریبه بود. برای من، رفتن توی بارها و درباره تو حرف زدن… [مکث]

-
برگزیده از صفحه